برای ارسال بار چه مدارکی لازم است

مدارک مورد نیاز برای ارسال بار در بخش‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد. اما یک سری مدارک و اسناد اصلی وجود دارند که برای ارسال هر نوع باری مورد نیاز است. بسته به حجم بار ارسال آن به روش‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال حجم بار شما ممکن است بسیار کم باشد. جهت انتقال این […]