بازاریابِی تلفنی

یکی از راه های بازاریابی مستقیم، بازاریابی تلفنی است. در بازاریابی تلفنی فروشنده از تلفن استفاده می‌کند تا با خریدار ارتباط برقرار نموده و بتواند به آن‌ها اطلاعاتی ارائه کند، آن‌ها را برای ارتباط با شرکت ترغیب نماید و نهایتاً بتواند محصولی را بفروشد. در بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری مانند تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم، شیوه […]